11 oktober 2008

Pas vorige week zondag 5 oktober werd officieel bekend dat het JPT van Apeldoorn door zou gaan, door vruchtbare onderhandelingen met het KNAS-bestuur, Ad van der Weg, Hanneke Rosinno (Vrijbuiters Gouda) en Hans Woltjes van onze eigen vereniging werd woensdag 1 oktober de impasse doorbroken die was ontstaan tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de KNAS (Koninklijke Algemene Nederlandse Schermbond).

 

Zodoende kon de Apeldoornse editie van JPT weer als vanouds onder leiding van Ad van der Weg, bijgestaan door zijn levenspartner Lilian Quant van start, wat meer op de achtergrond maar niet minder belangrijk, ondersteund door Natascha Verwoerd die zich bezig hield met het wedstrijdsecretariaat. Hetgeen natuurlijk wel betekende dat er met man en macht gewerkt moest worden om de aankleding van het toernooi binnen die ene week voor elkaar te krijgen, mede dankzij de hulp van vele leden van onze vereniging hebben we deze krachttoer succesvol uitgevoerd, Een bijzonder woord van dank gaat naar de familie Faas, die als ouders van twee van onze jeugdleden (Kilian en Quinton) de armen wel heel bijzonder uit de mouwen hebben gestoken.

 

Actie

Er werd door Hans Woltjes een actie gestart, toen na de ALV van de KNAS bleek dat Ad, die zich als enige verkiesbaar had gesteld als bestuurslid breedtesport, toch niet gekozen was. De reden van de afwijzing was de kans op belangenverstrengeling juist doordat Ad van der Weg activiteiten aanstuurd en organiseert vr die breedtesport.
Ad en Lilian konden na deze ontmoedigende en voor hen pijnlijke ontwikkeling helaas niet anders, dan ontgoocheld hun medewerking met betrekking tot het jeugdpuntentoernooi en het schermkamp per direct opzeggen, een begrijpelijke stap, maar rampzalig voor de breedtesport en het jeugdpuntentoernooi in het bijzonder.

 

Het doel van de actie (in eerste instantie een e-mail petitie) was te komen tot een Bijzondere Ledenvergadering, waarbij Ad opnieuw verkiesbaar zou zijn, tijdens een stemming met vertegenwoordigers van mr schermverenigingen dan tijdens de laatste ALV en in het licht van de ontstane situatie, tevens zou er dan aandacht besteed worden aan oplossingen voor het belangenverstrengelingsprobleem.

 

Gedurende de actie bleek echter dat de breedtesporters zich in meer opzichten niet vertegenwoordigd voelden door de KNAS, dat de nadruk bij de KNAS voornamelijk bij de topsport lag en dat daardoor verenigingen die geen topsporters in hun gelederen hebben maar mondjesmaat op de Algemene Ledenvergaderingen aanwezig waren. Dit probleem is nu gelukkig ook door de KNAS onderkent en getuige het feit dat Etienne van Cann en Huub Stegeman van de KNAS bij dit toernooi aanwezig waren, is er ook getoond dat de KNAS hier in de toekomst anders mee om zal gaan.

 

Nieuwe kandidaat bestuurslid breedtesport

Tijdens de opening van het toernooi werden beide heren dan ook aan de schermers voorgesteld, tesamen met Hanneke Rossino, voorzitster van s.v. de Vrijbuiters uit Gouda. Zij heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid breedtesport bij de KNAS, Ad zal samen met anderen, zitting nemen in een nog op te richten breedtesportcommisie en kan zich dan weer actief bezig houden met het aansturen en organiseren van evenementen en toernooien. Middels de commisie die adviseerd en rapporteerd aan Hanneke, kan Ad dan toch invloed uitoefenen op het beleid ten aanzien van de breedtesport binnen de KNAS.

 

 

Dit bleek voor allen een win-win-situatie en dus hebben Ad, Lilian en Natascha zich weer bereid verklaard de Jeugdpuntentoernooien te gaan organiseren. Daar was best moed voor nodig, en er moest nog wel wat oud zeer worden weggeslikt maar de blik is gericht op de toekomst en die ziet er voor de schermende breedtesporters rooskleuriger uit dan ooit. De vele steunbetuigingen aan hun adres die binnenkwamen tijdens de e-mailactie hebben er zeker toe bijgedragen om deze keuze te maken, allen die hen dat steuntje in de rug gaven van harte bedankt hiervoor.

 

Gelukkig bleek hierdoor het beleggen van de Bijzondere Ledenvergadering niet meer nodig en kon het Apeldoornse Jeugdpuntentoernooi toch doorgang vinden. 85 schermers uit heel Nederland wisten de "Dynamohal " in Apeldoorn te vinden en namen weer enthousiast deel aan dit prachtige scherm-evenement. Ook de vele scheidsrechters die hun medewerking weer verleenden verdienen het om van harte bedankt te worden. De volgende editie van het Jeugdpuntentoernooi zal worden verschermd in Alkmaar. Ad van der Weg sprak de hoop uit daar voor de eerste keer boven de 200 deelnemers uit te komen, omdat het toernooi dan niet meer gehinderd zal zijn door onduidelijkheid en een vakantieperiode.

 

Graag willen we er aan mee werken dat dit aantal deelnemers wordt gehaald en roepen hierbij iedereen op om Zaterdag 15 november 2008 naar Sportcomplex de Hoornsevaart aan de Hertog Aalbrechtweg 4 te Alkmaar te komen. Om daar aan het jeugdpuntentoernooi gefacilteerd door Schermvereniging Alkmaar mee te doen. Route

 

Meer nieuws...