HUURVOORWAARDEN 
 
1)  Het is niet toegestaan de gehuurde sport- en spelmaterialen aan derden door te 
lenen, te verhuren of op enig andere wijze uit winstoogmerk aan te wenden. 
2)  Van de huurder wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de wijze waarop met 
het sportmateriaal moet worden omgegaan en voorts dat hij/zij de materialen 
beheert alsof het zijn/haar eigendom is.  
3)  De huurder dient voor ontvangst van het te lenen sport- en spelmateriaal te 
tekenen. Degene die het materiaal in ontvangst neemt, moet 18 jaar of ouder zijn 
en moet zich desgevraagd kunnen legitimeren. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 
gebruik van de materialen. Indien de huurder jonger is dan 18 jaar is ondertekening 
van het huurformulier door een ouder/voogd verplicht. 
4)  Schermers die aan wedstrijden willen deelnemen kunnen, voor zover beschikbaar, 
voor een toernooi een uitrusting huren ad € 10,- per keer. De huurder is volledig 
aansprakelijk voor eventueel verlies, diefstal en/of beschadiging van de uitrusting 
en dient in voorkomende gevallen het betreffende materiaal tegen 
vervangingskosten (100% van de nieuwwaarde) aan Surtout te vergoeden. 
5)  Junior leden kunnen tot de leeftijd van 18 jaar onbeperkt schermmateriaal huren 
van de vereniging. Uitzondering hierop is het wapen. Dit dient door het juniorlid 
namelijk wel binnen 6 maanden na inschrijving te zijn aangeschaft. 
6)  Van senior leden wordt verwacht dat zij 3 maanden na inschrijving een begin 
maken met de aanschaf van een eigen uitrusting. De maximale huurperiode van 
schermmateriaal bedraagt voor seniorleden 6 maanden. Deze periode kan met 
maximaal een periode van 6 maanden worden verlengd, mits er een gegronde 
reden wordt aangevoerd waarom er nog geen eigen materiaal is aangeschaft. 
Verlenging van deze periode kan alleen worden goedgekeurd door een bestuurslid 
of de zaalassistent. 
7)  De gehuurde sport- en spelmaterialen dienen gereinigd en in goede staat te 
worden ingeleverd bij de zaalassistent. 
8)  Niet teruggebrachte materialen zullen tegen vervangingskosten (100% van de 
nieuwwaarde) aan de huurder in rekening worden gebracht.  
9)  De huur bedraagt € 10,- per maand, ongeacht de hoeveelheid materiaal die wordt 
gehuurd.  
10) De huur wordt per kwartaal afgeschreven. Bij beëindiging van de huur zal een 
eventueel resterende maand(en) worden teruggestort op het bij Surtout bekende 
rekeningnummer. 
11) Tijdens de zomervakantie zal er geen huur worden geïncasseerd door de 
vereniging. Deze periode betreft maximaal 1 maand. 
12) Het maximaal te huren materiaal is: 1x masker, 1x schermvest, 1x handschoen en 
1x wapen naar keuze. 
 
Versie 2.2 van 10 februari 2015 
1 van 2 
Huurvoorwaarden 
 

13) Indien er een wapen breekt tijdens de training worden de vervangingskosten voor 
de betreffende onderdelen in rekening gebracht bij de huurder. 
14) Wapens worden tijdens de les ter beschikking gesteld, maar blijven te allen tijde op 
de vereniging en worden niet door huurder meegenomen naar huis. Indien het 
noodzakelijk is om een wapen mee te nemen, dient hiertoe vooraf schriftelijke 
toestemming verleend te zijn door de zaalassistent of een bestuurslid. 
15) Surtout heeft het recht een borg te vragen voor uitgeleende materialen.  
16) Bij beëindiging van de huur dient het gehuurde materiaal binnen 1 week in te 
worden geleverd.  
17) Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het gehuurde materiaal binnen 4 weken 
na het einde van het lidmaatschap in te worden geleverd. Ook over deze periode 
na beëindiging van het lidmaatschap is huur verschuldigd. Indien de huurder dit 
zonder gegronde reden niet doet, zullen vervangingskosten (100% van de 
nieuwwaarde) in rekening worden gebracht. 
18) Door ondertekening van het huurformulier geeft de huurder een incasso 
machtiging af aan de vereniging. 
19) Alle overige kosten zullen apart worden geïncasseerd door de vereniging. 
Hieronder vallen o.a.: gebroken kling of ander onderdeel van het wapen, gebreken 
aan het geleende materiaal tijdens het inleveren, het niet inleveren van materiaal 
of verlies van materiaal door bijvoorbeeld nalatigheid of diefstal.  
20) Bij overtreding van bovengenoemde voorwaarden is de verhuurder gerechtigd de 
verhuur van (verdere) huurmogelijkheden te staken.  
21) De huurvoorwaarden mogen eenzijdig door het bestuur worden aangepast. Deze 
wijziging(en) zullen worden gecommuniceerd via de e-mail en de website van 
Surtout. De huurvoorwaarden zijn van toepassing op zowel bestaande leden als 
nieuwe leden. Het nieuwste exemplaar van de huurvoorwaarden is te downloaden 
van de Surtout site op het ledengedeelte. 
22) Bij het wijzigen van de huurvoorwaarden heeft de huurder het recht de huur 
zonder reden per direct te beëindigen. 
23) Deze versie vervangt alle voorgaande huurvoorwaarden. 
Versie 2.1 van 4 januari 2014 
2 van 2 
Huurvoorwaarden